Spracovanie daňových priznaní pre fyzické a právnické osoby

Daňové priznanie predstavuje vyvrcholenie práce firmy alebo živnostníka a konečné finančné zúčtovanie za predchádzajúci rok. Pre mnohých daňovníkov môže byť daňové priznanie aj určitým prekvapením o hospodárení firmy, hlavne ak neúčtovali priebežne počas celého roka. Vďaka pomerne často sa meniacej daňovej legislatíve a každoročnej zmene výšky odpočítateľné položky aj posunu hranice príjmov, ktorá je rozhodujúca pre povinnosť podať daňové priznanie, treba byť neustále v strehu.

 

Fyzické osoby pritom nesmú zabudnúť rozlíšiť formulár typu A a typu B k dani z príjmov pre fyzické osoby v závislosti od toho, do ktorej skupiny spadajú.

Image

Podávame daňové priznania

Komplexné spracovanie a podanie daňových priznaní pre FO aj PO

Daň z príjmov právnických osôb

Daň z príjmov právnických osôb

Daňové priznanie z príjmov právnických osôb (DPPO) za predchádzajúce zdaňovacie obdobie je povinný podať daňovník v lehote do troch mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, hospodársky rok alebo iné obdobie uvedené v zákone o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. Daňové priznanie podáva daňovník miestne príslušnému …
Daň z príjmov fyzických osôb

Daň z príjmov fyzických osôb

Daňové priznania k dani z príjmu pre fyzické osoby (DPFO) podávajú nielen živnostníci, ale aj niektorí zamestnanci, ktorých celkový ročný príjem presahuje čiastku definovanú na konkrétny kalendárny rok, alebo mali príjem z viacerých závislých činností a nepožiadali zamestnávateľa do 15. 2. príslušného roku o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň alebo nedodali všetky potrebné doklady.
Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty

Náš tím poskytuje kompletné služby súvisiace s výpočtm podkladov k Dani z pridanej hodnoty a zastupovanie pri styku s Daňovými úradmi.
Daň z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel je daňou, ktorú platí každý podnikateľ – daňovník, ktorý využíva motorové vozidlá pri svojej podnikateľskej činnosti v SR.
Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností treba podať za pozemky, stavby, byty, rodinné domy či nebytové priestory, ktoré zmenili v predchádzajúcom roku vlastníka. Rozhodujúci je pritom stav vlastníctva k 1. januáru aktuálneho roku (roku, keď sa podáva DP), potvrdený katastrom. Daňové priznanie treba podať aj vtedy, ak nastala dôležitá zmena oproti predchádzajúcemu roku.

Cenník

Komplexné spracovanie a podanie daňových priznaní pre FO aj POSpracovanie daňových priznaní

 

Príjmy zo závislej činnosti (Typ A) 79€
Príjmy zo závislej činnosti + iné príjmy (Typ B) 159€
Príjmy zo závislej činnosti, tuzemsko + zahraničie (Typ A) 99€
Príjmy zo živnosti s uplatnením paušálnych výdavkov (Typ B) 79€
Príjmy z prenájmu (Typ B) 159€
Daň z motorových vozidiel + každé ďalšie vozidlo 25€ + 15€Pre detailnejšie informácie o cenách jednotlivých služieb, položkách, ktoré cena obsahuje a neobsahuje a paušáloch, ktoré ponúkame, navštívte, prosíme, podstránku konkrétnej služby alebo nás kontaktujte.