Spracovanie podvojného účtovníctva

 

1-99 položiek 99€
100-199 položiek 169€
200-299 položiek 199€
300-399 položiek 259€
400-499 položiek 299€
500-599 položiek 379€
600-699 položiek 499€

Spoločnostiam, ktoré nie sú platcom DPH, poskytujeme 10-15% zľavu, podľa charakteru obchodnej činnosti.Spracovanie miezd

 

Mzda pre trvalého, aj dočasného zamestnanca 12€
Prihláška zamestnanca do SP, ZP (vrátane odhlášky pri odchode z pracovného pomeru) 12€
Elektronická komunikácia so SP, ZP, FS 20€
Ročné zúčtovanie dane 20€
Mzda cudzinca pracujúceho v SR 15€
Excelovské reporty dodané klientom 30€/hod
Prihláška spoločnosti do SP, ZP, FS 50€Paušál zahŕňa

  • elektronickú komunikáciu s finančnou správou pri odoslaní daňového priznania k DPH, súhrnného výkazu a kontrolného výkazu, kontrolu výpočtu DPH;

Paušál nezahŕňa
  • spracovanie dokladov pre zaúčtovanie podľa Postupov účtovania (odberateľské a dodávateľské faktúry, príjmové a výdavkové pokladničné doklady, bankové výpisy, interné doklady a iné písomnosti), uchovávanie pokladničných dokladov vytlačených na termopapieri, kontrolu saldokonta;
  • účtovnú závierku vrátane daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb a povinných výkazov

Cena zahŕňa:

  • spracovanie miezd: výpočet miezd, bezdokladový prevodný príkaz banke, odoslanie výplatnej pásky e-mailom zamestnancom
  • vypracovanie a elektronické zaslanie mesačných výkazov pre Sociálnu a zdravotné poisťovne, mesačný Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti
  • vypracovanie a elektronické zaslanie ročného Hlásenia o zrazených a odvedených preddavkoch Finančnej správe
  • tvorba a výpočet sociálneho fondu
  • spracovanie potvrdení pre zamestnancov do 24 hodín od požiadania (napr. pre hypotéky, výživné, úvery,…)
  • vystavenie Potvrdení o zdaniteľných príjmoch pre spracovanie vlastného daňového priznania
  • bežný mesačný servis na požiadanie (napr. stav čerpania dovoleniek, nadčasov,…)


Spracovanie daňových priznaní

 

Príjmy zo závislej činnosti (Typ A) 79€
Príjmy zo závislej činnosti + iné príjmy (Typ B) 159€
Príjmy zo závislej činnosti, tuzemsko + zahraničie (Typ A) 99€
Príjmy zo živnosti s uplatnením paušálnych výdavkov (Typ B) 79€
Príjmy z prenájmu (Typ B) 159€
Daň z motorových vozidiel + každé ďalšie vozidlo 25€ + 15€

V každom prípade posudzujeme rozsah prác jednotlivo a vždy je možné dohodnúť inú cenu.Ostatné ekonomické služby

 

Spracovanie dokladov (tlačenie dokladov zaslaných mailom, pokladničných dokladov, evidencia faktúr,…) 25€/hod
Príprava podkladov pre audítorov, podklady k úverom, vlastné excelovské reporty dodané klientom 40€/hod
Spracovanie žiadosti o zníženie platenia preddavkov na daň z príjmov (+ podklad k žiadosti, zostavenie účtovnej závierky) 50€/ks
Príprava dokladov pri spracovaní daňových priznaní 39€/hod
Registrácia za plátcu DPH 100€/registrácia
Zápisnica z Valného zhromaždenia pre schválenie závierky 25€/ks
Elektronické odoslanie schválenej závierky do Registra závierok 25€/ks
Evidencia obchodov s CP, vedenie skladovej evidencie 33€/hod
Spracovanie vnútropodnikových smerníc 200€/smernica
Reporting, výkazníctvo v SJ alebo AJ 30€/hod
Zastupovanie počas daňovej kontroly, kontroly zo Sociálnej poisťovne 33€/hod
Vyúčtovanie dotácií, grantov 33€/hod