Spracovanie a podanie daňových priznaní (DPPO)

Daňové priznanie z príjmov právnických osôb (DPPO) za predchádzajúce zdaňovacie obdobie je povinný podať daňovník v lehote do troch mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, hospodársky rok alebo iné obdobie uvedené v zákone o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. Daňové priznanie podáva daňovník miestne príslušnému daňovému úradu.

 

Miestna príslušnosť sa riadi sídlom právnickej osoby, inak miestom skutočného vedenia.