Spracovanie a podanie daňových priznaní k DPH

Platenie dane z pridanej hodnoty (DPH) je upravené zákonom 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. (Legislatívne úpravy súvisiace s platením DPH sú uvedené nižšie).
 

Naša spoločnosť poskytuje kompletné služby súvisiace s výpočtom podkladov k DPH a zastupovanie pri styku s Daňovými úradmi. Výpočet DPH sa realizuje v súlade s nariadeniami požadujúcimi podávanie Súhrnných výkazov k DPH po 1. 1. 2010. Výpočet DPH a priznanie DPH spracúvame mesačne alebo štvrťročne podľa charakteru daňovníka. Priznanie DPH môžeme v mene daňovníka zaslať príslušnému daňovému úradu, čím sa urýchli spracovanie a výpočet DPH.

Elektronický súhrnný výkaz

Súhrnný výkaz k DPH je povinný podať každý plátca DPH (definovaný v zákone 222/2004 Z.z. o Dani z pridanej hodnoty) a to najneskôr do 20. po skončení obdobia, za ktoré táto povinnosť vzniká. Súhrnný výkaz sa po 1.1.2010 podáva len elektronickými prostriedkami (elektronický súhrnný výkaz), to znamená, že bude realizované prostredníctvom Portálu daňovej správy SR www.drsr.sk, pričom platiteľ dane sa musí stať autorizovaným používateľom elektronických služieb.

Podanie elektronického súhrnného výkazu vyžaduje realizáciu nasledovných krokov:

 • Registrácia na Portáli daňovej správy
 • Autorizácia používateľa na miestne príslušnom daňovom úrade (DÚ)
 • Podanie Súhrnného výkazu elektronickými prostriedkami Súhrnný (elektronický) výkaz k dani z pridanej hodnoty musí byť podpísaný buď ZEP (Zaručeným elektronickým podpisom) alebo elektronickou značkou.

Odpočítanie DPH na motorové vozidlá

Novelizácia zákona o Dani z pridanej hodnoty priniesla aj nové pravidlá pri odpočte DPH na motorové vozidlá.

S platnosťou od 1.1.2010 boli zo zákona o DPH vypustené ustanovenia, ktoré zakazovali odpočet DPH pri nákupe automobilov kategórie M1. Platiteľom DPH sa tak otvára možnosť, ako nadobudnúť osobný automobil (kategória M1) s nárokom na odpočet DPH.

Vrátenie DPH a cezhraničné služby

Slovenským firmám pôsobiacim v zahraničí a obchodujúcim so zahraničnými subjektmi vzniká za určitých podmienok nárok na vrátenie DPH zaplatenej v zahraničí. Na vrátenie zaplatenej Dane z pridanej hodnoty v niektorom členskom štáte EU je potrebné požiadať príslušné úrady. Toto opatrenie má hlavne význam vtedy, ak je sadzba zahraničnej DPH vyššia ako DPH na Slovensku.

Novela zákona o DPH prináša viaceré kľúčové zmeny v zdaňovaní služieb vyplývajúce z úpravy miesta dodania služby, predovšetkým, čo sa týka fakturácie a DPH za cezhraničné služby. Tieto modifikácie vyústia do nevyhnutných zásahov do fakturačného alebo celkovo do účtovného systému (najmä, ak existuje priame prepojenie na prípravu DPH priznania a evidencie).

Tlačivo DPH

Všetky potrebné informácie a tlačivá DPH si môžete stiahnuť priamo zo stránok daňového riaditeľstva. Tlačivo DPH môžete vyplniť klasickým spôsobom (ručne) a zaslať ho príslušnému daňovému úradu alebo ho môžete vyplniť elektronicky (on-line). Elektronické vypĺňanie daňového priznania značne zjednodušuje administratívu súvisiacu s priznaním DPH.

Legislatíva týkajúca s DPH

Právna norma upravujúca platenie Dane z pridanej hodnoty bola ustanovená zákonom 222/2004 Z.z. zo 6. apríla 2004 o dani z pridanej hodnoty.

K tomuto zákonu boli prijaté nasledovné novelizácie a súvisiace zákony:

 • Zmena: 350/2004 Z.z.
 • Zmena: 651/2004 Z.z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z.,
 • Zmena: 340/2005 Z.z.
 • Zmena: 523/2005 Z.z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
 • Zmena: 656/2006 Z.z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
 • Zmena: 593/2007 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
 • Zmena: 83/2009 Z.Z
 • Zmena: 471/2009 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
 • Zmena: 563/2009 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

Prijaté novely zákona o DPH boli dôsledkom legislatívnych opatrení Rady Európy, ktorá odsúhlasila a zaviedla tri nové smernice:

 • Smernicu Rady č. 2008/8/ES,
 • Smernicu Rady č. 2008/9/ES,
 • Smernicu Rady č. 2008/117/ES.

Všetky členské štáty EÚ boli zaviazané transponovať tieto smernice do svojej národnej legislatívy a to tak, aby nadobudli účinnosť od 1. januára 2010. Všetci plátcovia DPH sú od. 1.1.2010 povinní aplikovať do svojho účtovníctva všetky zmeny vyplývajúce z novelizácie zákona 222/2004 Z .z o Dani z pridanej hodnoty.