Používanie služobného vozidla

Ak zamestnanci používajú pri služobných cestách služobné motorové vozidlo, musia dodržiavať zásady povinných prestávok a tieto ihneď zapísať do knihy jázd.

 

Použitie všetkých prostriedkov je uhrádzané zamestnancovi v plnej výške, pokiaľ mu bol uvedený spôsob schválený v príkaze na služobnú cestu.

k zamestnanci používajú pri služobných cestách služobné motorové vozidlo, musia dodržiavať zásady povinných prestávok a tieto ihneď zapísať do knihy jázd. Použitie všetkých prostriedkov je uhrádzané zamestnancovi v plnej výške, pokiaľ mu bol uvedený spôsob schválený v príkaze na služobnú cestu. Súkromné vozidlo – Zamestnávateľ môže povoliť použitie vlastného motorového vozidla na pracovnú cestu po zvážení hospodárnosti a efektívnosti použitia súkromného motorového vozidla a po zvážení vodičských skúseností zamestnanca, len pri výnimočných, operatívnych, vopred neplánovaných pracovných cestách s podmienkou, že zamestnanec použije na pracovnú cestu vlastné motorové vozidlo, ak toto motorové vozidlo je havarijne poistené.

Zamestnanec, ktorý použije na služobnú cestu vlastné motorové vozidlo, je povinný k príkazu priložiť aj fotokópiu veľkého technického preukazu s údajmi o spotrebe pohonných hmôt, ktoré sú potrebné pre výpočet náhrad, a fotokópie o zaplatení havarijného a zákonného poistenia na príslušný kalendárny rok. K vyúčtovaniu pracovnej cesty je zamestnanec povinný priložiť doklad o čerpaní pohonných hmôt, ktorý slúži ako základ pre stanovenie ceny pohonných hmôt, a uviesť celkový počet najazdených km. Do poznámky zamestnanec uvedie počet najazdených km v meste a mimo mesta.

Po dohode so zamestnávateľom môže zamestnanec použiť na dopravu vlastné motorové vozidlo aj pri zahraničnej pracovnej ceste. V tomto prípade sa mu prizná náhrada za spotrebované PHM v cudzej mene až za kilometre presahujúce 350 km najazdených v zahraničí. To znamená, že ak zamestnanec najazdí v zahraničí menej ako 350 km, prislúcha mu náhrada za pohonné hmoty len podľa cien v SR. Ak najazdí viac ako 350 km, náhrada do 350 km sa vyplatí v eurách podľa pravidiel uhrádzania dopravných nákladov v SR a náhrada nad 350 km sa vyplatí v cudzej mene. Náhrada cestovných nákladov sa vypláca podľa najazdených kilometrov a spotreby použitého automobilu.

Spotreba sa zistí z technického preukazu, pričom ak je zaznamenaná spotreba podľa normy EHK, použije sa táto, pokiaľ je v technickom preukaze zaznamenaná spotreba podľa slovenskej technickej normy (pri starších automobiloch), príslušná spotreba sa vypočíta podľa stanoveného koeficientu (priráta sa 40 % pre jazdu v meste).

Pri použití vlastného motorového vozidla na pracovnú cestu zamestnancovi prislúchajú tieto náhrady: – sadzba základnej náhrady za každý 1 km jazdy – náhrada výdavkov za spotrebované pohonné hmoty.

Náhrada výdavkov za pohonné hmoty patrí zamestnancovi podľa cien pohonných hmôt, platných v čase použitia a prepočítaných podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla.